FAQ – Veel gestelde vragen

Delta Plus Systems produceert en installeert valbeveiligingssystemen voor het veilig werken op hoogte. Ons bedrijf opereert zowel nationaal als internationaal. Wij hebben een assortiment standaard producten, maar bieden als fabrikant van valbeveiliging, tevens oplossingen op maat. De experts van Delta Plus Systems hebben veel ervaring in het veilig werken op hoogte en zijn altijd bereid een persoonlijk valbeveiliging advies bij jou op locatie te geven.

Volgens de beleidsregels dienen doelmatige voorzieningen aangebracht te worden vanaf een hoogte van 2,5 meter. Toch vallen er jaarlijks tientallen doden en vele gewonden als gevolg van een val.

 

In het kader van het nieuwe Bouwbesluit en de Arbo-wet zijn de gebouweigenaren en beheerders verantwoordelijk voor veilig werken op hoogte. Zo moeten verschillende partijen veilig het dak kunnen betreden en er op kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilders, onderhoudsmonteurs, installateurs, inspecteurs en glazenwassers.

 

Wanneer een opdrachtgever tekort schiet in het nemen van zijn verantwoordelijkheid kan hij op grond van het burgerlijk wetboek (BW) aansprakelijk zijn. Uit jurisprudentie blijkt verder dat wanneer de gebouweigenaar/ gebruiker/ werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

 

Het gaat natuurlijk vooral om veiligheid en eventuele negatieve gevolgen welke ongewenst zijn.

 

Delta Plus Systems is al vele jaren fabrikant van valbeveiligingsvoorzieningen en kan u van advies, implementatie tot nazorg en periodieke keuringen volledig tot dienst zijn.

Valbeveiliging is verplicht is bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte.

Alle producten van Delta Plus Systems voldoen aan of overtreffen de veiligheidsnormen en wettelijke vereisten waardoor valgevaar te allen tijde kan worden voorkomen.

 

Om de kwaliteit van de valbeveiliging producten optimaal te kunnen waarborgen worden deze bijvoorbeeld frequent onderworpen aan diverse veiligheidstesten. Dit gebeurt zowel intern, door de veiligheidsdeskundigen van Delta Plus Systems, als extern, door een daarvoor gespecialiseerd en onafhankelijk bedrijf (Notified body). Kort gezegd. Delta Plus Systems hanteert een veiligheidsfactor welke vele malen hoger ligt dan door de EN regelgeving gesteld.

 

Op het gebied van valbeveiliging zijn de volgende EN normeringen belangrijk:

  • Verankeringsvoorzieningen: Definieert de eisen en testmethoden, de gebruikershandleiding en de markering van de verankeringsvoorzieningen die exclusief bestemd zijn voor gebruik in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte.

VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER, GEBOUWBEHEERDER, GEBOUWEIGENAAR

 

Het Arbobesluit (wet) verplicht opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen om er bij het ontwerp al voor te zorgen dat (ver)bouwen, reinigen, inspectie en onderhoud, zowel in de uitvoeringsfase als ook in de gebruikersfase, veilig en gezond uitgevoerd kan worden. De hierbij benodigde informatie, moet vooraf in het ontwerp al vastgelegd zijn in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) en op bestek en tekeningen. De benodigde informatie voor onderhoud en gebruik moet door de opdrachtgever worden vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsdossier, dat bij oplevering van het werk/gebouw, aan de beheerder, eigenaar, dan wel de gebruiker van het gebouw, dient te worden verstrekt. Dit dossier is te vergelijken met de handleiding van een ‘normaal’ product zoals een computer of koffiezetapparaat. De opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw is zich dit in het algemeen niet bewust. Toch laat dezelfde opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw regelmatig personen toe op zijn dak voor de benodigde werkzaamheden en/of inspecties.

 

Arbobesluit, hoofdstuk 2, paragraaf 5 (Bouwproces), art. 229

 

Een gebouw moet zo ontworpen zijn dat er later op een veilige wijze onderhoud gepleegd c.q. gewerkt kan worden op of aan het gebouw. Bij de herziening Arbowet/ Arbobesluit per 1 januari 2007 zijn de bepalingen inzake verantwoordelijkheden ontwerper/opdrachtgever herschreven in artikel 223-234.

 

Arbobesluit 3.16

 

Boven de 2.5 meter dienen er voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Bij de herziening Arbowet/Arbobesluit per 1 januari 2007 worden de normen genoemd in de beleidsregel 3.16 voortaan opgenomen in art. 316 van het Arbobesluit. Verder zijn van belang artikel 7.23, 7.23A, B, C, D, namelijk bepalingen inzake gebruik ladders, steigers, lijnen en hoogwerkers.

 

Ook bestaande gebouwen van vóór 1997

 

Ook op/aan deze gebouwen moet er op een veilige wijze onderhoud gepleegd kunnen worden.

 

Verantwoordelijk?

 

De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden.

 

Aansprakelijkheid opdrachtgever

 

Wanneer opdrachtgever tekort schiet in het nemen van zijn verantwoordelijkheid kan hij op grond van het burgerlijk wetboek (BW) aansprakelijk zijn.
• art 7.658 BW / zorgplicht werkgever;
• art 7.611 BW / goed werkgeverschap;
• art 6.162 BW / onrechtmatige daad;
• art 6.170 BW / aansprakelijkheid ondergeschikten;
• art 6.173-175 BW / risico aansprakelijkheid bij schade als gevolg van ondeugdelijke roerende zaken.

Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer de gebouweigenaar/gebruiker/werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

 

GEBOUWBEHEER, ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

 

Per 1 april 2007 is de Woningwet uitgebreid met de zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar, bouwer en gebruiker van een bouwwerk een directe, extra verantwoordelijkheid krijgt voor de invloed van een bouwwerk op de veiligheid en gezondheid van gebruikers en mensen in de omgeving.
Bovenstaande houdt in dat genoemde partijen zich onder andere moeten afvragen wat bijvoorbeeld de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de omgeving zijn. Het antwoord op deze vraag ligt vaak buiten de invloedssfeer van deze partijen. Toch kan dit na verloop van vele jaren nog bepalen of een bedrijf aansprakelijk is in het kader van zijn zorgplicht. De zorgplicht dwingt bouwers, eigenaren en gebruikers alert te blijven op criteria van veiligheid en gezondheid, op situaties waar de overheid nog niet aan gedacht heeft en op onderwerpen die de overheid niet tot haar taak rekent. Kortom, met de komst van de zorgplicht voor zowel eigenaren, bouwers als gebruikers is er geen sprake meer van vrijblijvendheid betreffende de aspecten van veiligheid en gezondheid.

 

Zorgplicht in Woningwet

 

De wijziging van de Woningwet is op 21 maart 2006 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 december 2006 door de Eerste Kamer. De wetswijziging is op 23 januari 2007 gepubliceerd in Staatsblad 27 en is ingegaan op 1 april 2007.

 

Nieuw artikel 1a, lid 1

 

De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk , die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

 

Nieuw artikel 1a, lid 2

 

Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

 

Veiligheid onderhoudswerkzaamheden

 

Naast het verzorgen van een veilige omgeving voor iedereen die in, op of nabij een gebouw aanwezig is, is het ook belangrijk dat degenen die onderhoudswerkzaamheden verrichten dat veilig kunnen doen. Alle onderdelen van een gebouw vallen onder de aansprakelijkheid.

Jazeker. Alle producten van Delta Plus Systems zijn gecertificeerd en voldoen aan of overtreffen de veiligheidsnormen en wettelijke vereisten waardoor valgevaar te allen tijde kan worden voorkomen.

Jazeker. De specialisten van Delta Plus Systems kunnen de jaarlijkse inspectie onafhankelijk uitvoeren en uw voorzieningen weer certificeren. Op deze wijze kunnen jou en jouw medewerkers met een gerust hart de voorzieningen veilig blijven gebruiken.

Voor meer informatie, of een afspraak kunt je ons altijd bellen met 088-3218000 of e-mailen naar info@vertic.nl. Tevens kun je ons bereiken via het contactformulier onder het kopje ‘Contact‘ of de online chat op de website.

Hoe je ook contact wenst te leggen met ons, wij zijn u graag van advies op locatie, implementatie tot nazorg en periodieke keuringen volledig tot dienst.

Jazeker. Als fabrikant van valbeveiligingssystemen kan Delta Plus Systems, indien nodig, volledig maatwerk bieden.

Jazeker. Alle adviezen zijn vrijblijvend en gratis.

 

Mocht je echter een volledige en onafhankelijke Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wensen dan spreken wij vooraf precies af wat je (financieel) van ons mag verwachten. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen voor eventuele vragen en/of het maken van een afspraak.

Jazeker. Mobiele valbeveiliging is onmisbaar daar waar op hoogte gewerkt moet worden. Naast de totale dienstverlening op het gebied van permanente valbeveiliging zoals dakankers, hekwerken, railsysteem, etc.beschikt Delta Plus Systems daarom ook over een volledig assortiment mobiele valbeveiliging.

Vragen ? Bel

 

088 321 8000

Wij helpen graag

Retour en haut